Финансирай с европари разработката на уеб страница за твоя стартиращ бизнес

eu funds 1170x520

На 20 юни 2018 г. беше отворена за кандидатстване с проекти схемата "Насърчаване на предприемачеството", финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

В рамките на тази процедура, новосъздадени микро, малки и средни предприятия в страната (регистрирани след 31.12.2016 г.), извършващи дейност в редица сектори, могат да кандидатстват с европроект и получат безвъзмездно финансиране до 80% от размера на проекта или до 200 000 лв. за реализирането на пазара на свои предприемачески идеи – нови продукти или услуги.

По проектите стартиращите бизнеси могат да усвоят финансиране на следните видове разходи:

 • Придобиване на машини и оборудване, включително закупуване на нови компютри, сървъри и друго хардуерно оборудване, необходимо за реализирането на пазара на новите продукти (стоки или услуги).
 • Разработка на специализирани софтуерни приложения и програми, отново необходими за успешната пазарна реализация на предприемаческата идея.
 • Разработка на интернет страница на стартиращото предприятие.
 • Разходи за заплати (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) за квалифициран персонал, пряко ангажиран с разработването и лансирането на пазара на новите продукти и услуги.
 • Закупуване на материали и консумативи за производство, наем на работни помещения, както и ползването на редица бизнес – консултантски и маркетингови услуги в помощ на стартиращия бизнес; участие в семинари, изложения и други промоционални събития в страната и в чужбина.

Кандидатстването по процедурата става по изцяло електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и бизнес план през Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/) и с помощта на квалифициран електронен подпис.

 

Първият краен срок за подаване на проекти е 05.09.2018 г., приложим за стартиращите предприятия, извършващи основна икономическа дейност в следните сектори:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Вторият краен срок за подаване на проекти е 07.11.2018 г. и той е приложим само за стартиращите бизнеси с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, както следва:

 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“;
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“.

Допълнителни, бонус точки при оценката по процедура „Насърчване на предприемачеството“,  получават следните видове проекти:

 • проекти на жени предприемачи;
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
 • проекти на стартиращи фирми, които са регистрирани (имат седалище) и планират да изпълнят дейностите по проекта на територията на следните области: Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационната стратерия за интелигенвта специализация (ИСИС);

В случай, че планирате кандидатстване със собствен европроект по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, ‚Пи Си Хелп Солюшънс“ може да Ви бъде от помощ в следните направления:

 • Цялостно консултиране при избора на подходящо компютърно и друго хардуерно оборудване, необходимо за целите на Вашия проект и за успешното развитие на Вашия стартиращ бизнес;
 • Консултиране в процеса на подбор и водене на преговори с доставчици и производители на компютърно и друго хардуерно оборудване, за целите на проекта;
 • Съдействие на бенефициента при планирането и изготвянето на техническа спецификация на планираните за закупуване ДМА и ДНА по проекта и съобразно изискванията на програмата;
 • Цялостно консултиране при планирането, изготвянето на спецификация, а в последствие и при фактическата разработка на нова уеб страница за Вашия стартиращ бизнес (в случай, че планирате такава дейност по проекта си);
 • Както и други технически и ИТ-консултации, според нуждите на Вашия бизнес.

За по-подробна информация за процедура „Насърчаване на предприемачеството“, както и за изтегляне на условията за кандидатстване и изпълнение на проектите по процедурата, прилагаме линк към сайта на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto


Печат   Е-мейл